Kvalita vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, dodávaná PTP Water s.r.o., je vodou kterou dodávají Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK). Její kvalita a nezávadnost zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění. Voda dodávaná PVK zcela vyhovuje tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické a je PVK pravidelně kontrolována.